Vienerio meto patiekalai

Mes visi norime priimti þmones ir pasiûlyti jiems daug sudëtingø patiekalø. Deja, mes paprastai aktyvûs, ir mes ðiuo metu ágyvendiname savo rengiamà prabangø elgesá. Taèiau yra naudinga, kad daþniausiai labiausiai praktiniai rezultatai yra geriausi. Todël verta apsvarstyti sûrio lentos rengimà turistams.

Sûriø pasirinkimasJei mes turime toká pasiûlymà, verta tiekti sûrius, pagamintus ið kitø pieno produktø: karvës, avys ir oþkos. Puikus iðeitis - iðskirtinai organizuoti savo regionus. Tai leis mûsø sveèiams susipaþinti su patiekalais ið vietø, kur jø daþnai ne. Verta bûti teoriðkai paruoðta ir praturtinti malonø skoná su istorija visko nuo patiektø sûriø. Svarbiausia, taèiau iðsaugoti skoniø tvarkà. Ant lentos turëtume atskirti aukðtus ir lengvus sûrus. Kadangi tai yra paraðyti juos paliekant tinkamà susitarimà.iðdëstymasMes organizuojame sûrius sektoriuje, pradedant nuo ðvelniausio (geriausia já sukurti 12 val., Palaipsniui pereiti prie geresniø ir geresniø. Dël to jûsø darbuotojai jaustøsi subtili atskirø produktø kvapo ir kvapo skirtumai.estetikaMes galime suteikti konkreèiø sûriø, skirtø paskutinei lentai, kurià mes pateiksime parduotuviø, siûlanèiø staltieses, grupei. Mes vis dar galime naudoti stiprià stendà ar medinæ lentà, visada turëdami gyventi tik uþ paskutinæ funkcijà. Kai kurie sûriai, ypaè tie, kurie pasiekiami, yra geri, kad bûtø galima naudoti pilnesnëse dalelëse. Kiti gali bûti supilti á gabaliukus. Èia bus verta sûrio pjaustyklë, kuri leis mums supjaustyti sûrá á ilgà ir malonià pjûvá.KitosBe sûrio, turëtume tarnauti mûsø darbuotojams tinkamais priedais. Tai gali bûti rieðutai, alyvuogës, spanguoliø uogiene su ðermukðnio, razinos ir dþiovintø abrikosø. Visi add-ons, kiek yra sëdimø atskirose dubenys, nesujungta su sûriu aptarnaujamoje mus. Konkreèiame krepðelyje tiekiame baltà duonà (pageidautina traðkià keptuvæ arba krekerius.Teisingas vynasSûrio lentà turëtume tiekti sûriui ir geram vynui. Lengviausia procedûra bus pasirinkti vynà, gautà ið dabartinio vienintelio regiono, kuris tiekë sûrá.