Vertejas lublinas

Labai daþnai ámanoma, kad mes matome save verslo ar naujomis kryptimis su moterimis, kurios neþino savo kalbos. Dar blogiau, mes neþinome jø kalbos ir mes nesame vieni kitiems, kad galëtume bendrauti. Ir tada vienintelis protingas variantas yra samdyti vertimà þodþiu.

Ar visi patikrins?Þinoma, ne. Jei kartojame, kad vienas apibrëþia butà susitikti su mumis, kad atitiktø mûsø poreikius, tada mes neteisingai. Ágyvendinant vertëjus, jis skirstomas á þodinius ir raðytinius. Ir ðis planas susijæs ne tik su tuo, kad jie nesusijæ su tam tikru vertimo modeliu. Tai svarbu èia ir turintys tinkamas polinkis. Jei esate vertëjas, turite turëti daug privalumø, kuriø vertëjas neturi. Jie yra: atsparumas stresui, puiki dikcija, gera trumpalaikë nuomonë. Be ðiø prekiø þenklø ypatingas aiðkinimas yra neteisingas. Vertëjas turi þinoti juos.

Vertëjas kelyjeJei þinome, kad mums reikalingas vertëjas, kuris persikels á butà ir efektyviai judës su mumis ir patenkins vertimus skirtingomis sàlygomis, ne tik konferencijø salëse, bet restorano renginiams pietø ar verslo vakarienës metu, privalome raðyti nuosekliai vertimui , Antrasis aiðkinimo bûdas reikalauja specialios árangos, todël jis iðnyksta. Tuo tarpu ið eilës nereikia interpretacijø, iðskyrus mokymàsi ir tikriausiai vertëjo buvimà. Toks vertëjas nori pasiekti asmeninæ karjerà visur, taip pat ir automobilio ar traukinio metu. Tai labai mobilus, todël jis yra tikras atsakymas á atvejus, kai vyrai, kurie paprastai yra kaþkas, kà jie dar daro, yra viduryje.

Vertëjas, kuris lydi mûsø klientà, prisimena tik apie savo graþià iðvaizdà. Taèiau tai yra jûsø vartotojo vitrina, ir jis negali blogai paveikti jo ávaizdþio. Tai ne tik puikiai paaiðkina, bet ir puikiai prisistato.