Trys thmones dirba mathoje amoneje bosas ir du darbuotojai

Jei mes stengiamës patys valdyti savo verslà ir esame tik jo virðininkai, tikrai turime daug pareigø savo paèiø vadovams. Ið ðio veiksnio daþnai rûpinamës kitø þmoniø, kurie gali dirbti su konkreèiomis uþduotimis, ádarbinimu. Jie norëjo naudoti savo apskaitos pavadinimà, nes jie galëjo sukurti uþduotis, susijusias su jø finansavimu.

Taèiau nepamirðkite, kad paprastai kiekvienà mënesá turësime mokëti papildomø pinigø. Jei dël to mûsø pajamos ðiuo metu yra tinkamai ribotos, toks sprendimas visai neveiks. Mes galime ramiai ir patys ásitraukti á apskaità, net jei ðiuo metu neturime jausmo. Kaip tai padaryti?

Vykdydami ðià veiklà, mums bus lengviau naudotis specializuotomis kompiuterinëmis programomis. Mes tiesiog turime surasti tobulà sau ir investuoti á já, o tada jà ádiegti á atskirà kompiuterá. Neseniai, m.n. „Comarch Optima“ programa, todël paþiûrëkime, kas ið tikrøjø yra. Taèiau tai yra daug naujoviðkø programø, kurios ðiuo metu padeda apskaitai. Visø pirma, dëka jo, mes galime tiek daug padidinti savo iðlaidas. Tada iðsiaiðkinsime, kur iðleidþiame daugiau pinigø ir bëga nuo tokiø klaidø. Mes greitai pastebësime, kiek mûsø biudþetas padidinamas tik sumaþinant iðlaidas. Be to, „Comarch Optima“ programa taip pat padës mums vadovauti mûsø darbuotojams. Mes anksti nustatome, kiek pinigø mes reikalaujame, kad jie kas mënesá pateiktø ir prisimintø save, kai turime jà sukurti. Be to, mes galësime pasiûlyti ir internetiná miestà, kuris suteiks mums gerà pranaðumà. Jei pradësime parduoti savo efektus toje vietoje, mes automatiðkai ágyjame naujø klientø. Ir dabartiniai padidins mûsø pelnà. Ðios idëjos diegimas toli graþu nëra normalus ir intuityvus, kaip ir já naudojant. Taèiau iðkilus problemoms, galite susipaþinti su „comarch optima“ vadovu.

Ðiuo metu nëra naudinga ádarbinti papildomus þmones, net jei mes nesprendþiame tokiø uþduoèiø. Ðiame elemente paþiûrëkime, kokios kompiuterinës programos mums padëtø. Prieðingai nei atrodo, yra daug jø, ir kiekvienas ið jø pasiûlys mums kaþkà radikaliai skirtingo. Todël turime pasirinkti tokius projektus individualiems klausimams ir pageidavimams. Þinoma, visa jûsø ámonë turës naudos ið paskutinio.