Thmonio vethimas puock

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas moterims, automobilyje turi naudotis kasos aparatu. Veþëjai, kurie savo paslaugas teikia tik vieningai su kitais verslo subjektais, sprendþiami ið ðios naðtos.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Jie paprastai turi rankenas, leidþianèias stabiliai sumontuoti transporto priemonæ ir tiekiamos ne tik ið viso akumuliatoriaus, bet ir sujungtos su automobilio akumuliatoriumi, kad per visà pamainà jos nebûtø iðkraunamos. Árenginys paprastai turi ekranà, kuris leidþia já naudoti tiesiai ir horizontaliai, taip pat yra stiprus dël besikeièianèiø oro sàlygø. Atminkite, kad taksometro ir kasos aparato nurodymas turëtø bûti malonus skaityti vairuojant taksi vairuotojas ir keleivis.Papildomos funkcijos, palengvinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, kurio dëka gali bûti automatiðkai atspausdintas kvitas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti kvitus, jei klientas iðeina ið kurso. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo sukurtas daugiausia su ðio profesijos specifika. Ið jø atspausdintas kvitas turi kelis nestandartinius elementus, pvz., Kelionës laikà, nuvaþiuotà atstumà, taksi numerá arba asmenø, naudojamø viename tarife, skaièiø. Taksi vairuotojas gali gauti kvità gavus papildomas paslaugas, t. Y. Bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Yra þinoma, kaip kiekvienas kasos aparatas pateikia standartines funkcijas - spausdinti kasdienæ ir mënesinæ ataskaità, kasos bûklæ, atsiskaitymo ataskaità ir papildomà taksometro nustatymø ataskaitos spaudiná.Kasos aparatas taip pat gali bûti susietas su taksometru ir likti pats prietaisas, taèiau darbe ðis sprendimas daþnai neveikia, nes jis þymiai sumaþina tà patá árankio laikà ir prireikia daþnai keisti popieriaus ritinius. Taip pat galima prijungti já prie neðiojamojo kompiuterio, kad bûtø galima parengti tinkamus darbus ar programinës árangos atnaujinimus.Galite sukurti ir iðardyti pinigus patogiai ir greitai automobilyje, taigi nepakanka, kad jis veiktø su daugeliu taksometrø, ty net automobilyje, taip pat turtinga pasiimti á biurà ar namus ir parengti ataskaitas. Jis perkelia já prieð grynøjø pinigø kasos vagystæ ilgø sustojimø metu.