Thmonio intymios aplinkos ligos

Moterys labai daþnai skundþiasi negailestingais skausmais lytiniø santykiø metu. Taèiau tada tikriausiai labai neskatina tolesnio seksualinio aktyvumo. Verta gerai paþvelgti á toká defektà ir galvoti apie tai, kas tikëtina, kad jos dëmesys bus skiriamas. Ir prieþastys gali bûti labai skirtingos.

Labai daþnai lytiniø santykiø skausmas þmonëms yra tiesiogiai susijæs su sausos makðties taðku. Daugelis moterø turi ðià ligà. Ir per já jûs negalite ramiai þaisti su lytimi. Jûs galite visiðkai atsikratyti makðties sausumo. Pradþioje verta naudoti specialø tepalà. Jie turëtø bûti perkami vaistinëje, nes dël to jie matuos patogø ir taikø darbà. Turëtumëte naudoti santykius su tokiais tepalais. Tai sumaþina trinties jausmà, kuris sumaþina skausmo jausmà. Be to, verta paminëti ir tepalus su prieðgrybeline veikla. Visos makðties infekcijos labai daþnai atliekamos virusø ar grybø. Tokiø tepalø dëka galite atstatyti tinkamà florà. Taèiau jei tokie rezultatai nesukelia norimø rezultatø, verta paminëti, kad makðtis yra sausas specialistui. Seksologas Krokuva pasakys mums, ar problema yra fiziologinë, ar psichologinë. Ðiandienos dëka galësime pradëti teisingà gydymà. Gydant makðties sausumà, gydytojas gali rekomenduoti naudoti makðties làsteles. Jie drëkina ir drëkina. Taèiau naudojant tokius globulius, reikia vengti seksualinio kontakto. Taèiau, net jei po tokio gydymo problema ir toliau iðliks, liudija, kad ji turi psichologiná pagrindà. Seksologas apie tai gali pasakyti. Ir tada verta rûpintis geresniais santykiais su draugu. Jei mes jaustume patogiai ir saugiai lovoje, visa lytis tampa daug ramesnë ir neskausmingesnë. Verta pratæsti foreplay. Tada ji ruoðia mus dideliems santykiams ðalyje.

Taèiau, jei toks skausmas pasireiðkia ilgà laikà, tai verta jà visam laikui atsikratyti. Tam, kad seksas, tai greièiausiai bus ypaè stiprus, todël kiekvienas ið mûsø turëtø tai padaryti. Tiesiog pasirûpinkite savo privaèiu butu ir galø gale bûkite sveiki ir protiðkai. Dël to visi santykiai mums bus tikrai malonûs.