Teisiniai ir teisiniai vertimai

Nëra jokiø abejoniø, kad vertimas yra labai platus, o teisiniai vertimai yra gërimai tarp didþiausiø segmentø. Ne daug moterø nori versti teisinius tekstus, tokius kaip sutartys, ágaliojimai ar notariniai aktai.

Teisinis tekstas ir teisinis tekstasSvarbu atskirti teisiná tekstà nuo teisinio teksto. Teisiniai tekstai yra tie straipsniai, kuriuose galime rasti tipiðkà teisinæ kalbà, pavyzdþiui, straipsnius vadovëliø ar teisinës analizës klausimais. Taèiau teisiniai tekstai, ty paskutiniai raðytiniai ástatymø kalba, tarp jø yra vaizdai ir teisiniai dokumentai, pvz., Konstitucija ar tarptautiniai susitarimai

Teisinë kalbaKas tikrai skiria teisinius vertimus ið kitø vertimø, yra kalba. Tai labai profesionalus, labai iðsamus ir formalus þodynas. Atskirai nuo kalbø kalbos terminologija neturi laisvos interpretacijos. Paprastai, jei jums reikia teisiniø vertimø, jie yra dideli, daugelio sudëtiniø sakiniø. To pagrindas yra tai, kad teisinæ kalbà apibûdina sudëtinga sintaksë.

Kas gali versti teisinius tekstus?Verta paminëti, kad teisiniø vertimø nereikia pateikti advokato. Dar populiaresnis yra tai, kad teisinius ir teisinius tekstus gali daryti asmuo, neturintis teisinio iðsilavinimo, taip pat ir prisiekusiøjø vertëjø atveju. Vienintelis reikalavimas asmeniui, dirbanèiam su teisiniais vertimais, yra baigti magistro laipsná.

Prisiekæs vertëjasTam tikromis aplinkybëmis teisinius vertimus turi atlikti prisiekæs vertëjas, ir labai daþnai jie gali atlikti be autentiðkumo patvirtinimo. Þinoma, tai nepadeda vertëjui versti iðlaikyti aukðtas vertimo formas ir profesionalumà. Ið naujos dalies visi tekstai gali bûti iðversti á priesaikà, netgi tuos, kurie yra visiðkai nereikðmingi.

sumuojantTeisiniai vertimai yra ypaè svarbûs beveik visø mûsø aikðtëje veikianèiø kompanijø veikloje. Ádomu tai, kad vis daugiau ir daugiau þmoniø pasiekia juos. Ðiais laikais beveik visi mums reikia versti oficialius dokumentus, pvz., Registracijos dokumentus, importuotus ið uþsienio. Vis dëlto verta patvirtinti, ar mokymà vykdanti ámonë dirba dideliame profesionale.