Subsidijos investicijoms 2016 m

ProEngine UltraProEngine Ultra. Pagerinti variklio našumą ir eksploatavimo laiką

Mano svajonë pozicijoje ámonëse buvo jûsø ámonë. Kiekvienà dienà skaitydami tik neátikëtinai pavargæ, siûlydami savo galingiausias programas ir netgi ne „aèiû“ ... Jis atsakë, kad neþinau uþ tà patá, jis nekvietë, baigë magistrantûros studijas.

Jis pristatë ðá pakeitimà. Að pradëjau pridëti mûsø ámonæ. Galëèiau tai sau leisti, nes gavau subsidijà naujovëms. Kai viskas buvo beveik padaryta, paaiðkëjo, kad iðlaidos bûtø daug didesnës nei tikëjausi. Kodël ...? Nes viskas kainuoja daugiau nei að maniau. Tokios bendrovës valdymas neturëtø bûti neámanomas, bet man atrodë, kad reikës þmoniø.Laimei, mano kolegë man davë puikiø patarimø. Jis man parodë, kad cdn optima atsisiuntimo sistemà galima ásigyti ið svetainës. Pirmiausia jis stebëjosi, kas taip. Ir kai að atradau - tai nesibaigë netikëtai. Tai programa, padëjusi valdyti savo ámonæ. Nieko kitaip, kad programa daþniausiai naudojama, nes ji yra labai maþa. Ði programa, sukurta ðioje sistemoje, ið tikrøjø paðalina keletà mokytojo rûpesèiø. Ji pati naudojasi, nes ne tik ataskaitos ir praktika, kuri ið tikrøjø yra reikalinga, bet ir gali bûti naudojama apskaitai kurti arba pardavimui internete. Kai paþvelgiau á ðio plano pasiûlymà, atradau neáprastà dalykà. Tai labai lanksti. Jà iðskiria ámonës, mokesèiø konsultantai ir apskaitos tarnybos. Visa tai nëra tikrai nemalonus naudoti. Kiekvienas vartotojas nori. Taèiau jis prisimena áranká, kurá mes kasdien tarnaujame. Ðis árenginys planuoja gyventi tiesiog draugiðkai. Mano ámonë mokosi greièiau ir greièiau, man reikëjo programos, kuri man suteiktø tokià paèià teisæ.Ir paaiðkëjo, kad tai buvo smûgis. Kadangi ði programa pritaikyta robotui internete. Jis remia tas institucijas, kurios tik ásitvirtino augimui ir pardavimui. Taigi radau tai, ko ieðkojau. Programos atsisiuntimas ið dalies parodytø papildomà pranaðumà. Kadangi cdn optima atsisiuntimo sistema gali bûti paimta ið dalies, tai rekomenduosiu visiems, norintiems pradëti savo verslà be abejonës.