Saskaitos fakturo idradymo programa

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia sukurti kitoká atsiskaitymo bûdà, kad bûtø sukurtas greitas, natûralus ir pritaikytas. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra labai sudëtingas. Dël to svarbu iðduoti dokumentus bet kuria valiuta.

Ði programa yra visiðkai sinchronizuota su kitais „Comarch“ sistemos elementais. Informacija atnaujinama visame sektoriuje, todël apskaitos paslauga tampa paprasta. Ið nuomonës apie funkcionalumà (pardavimo ir pirkimo parinktys, internetinis dokumentø mainai ðis elementas reiðkia ádomiausià ðio standarto medþiagà.Papildomas árankis, kuris yra specialus pardavimø langas, leidþia pateikti bet kokius patarimus ir dokumentus, susijusius su konkreèiu klientu. Tai yra daug prabangus buhalteriø sprendimas. Be to, ðis iðdëstymas yra spausdinimo funkcija. Visa tai leidþia, kad sistema labai palengvintø ámonës ar biuro veikimà ir bûtø malonesnis darbas.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa yra ideali, ypaè jaunoms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra gausus ir þmonëms reikia malonës ir pagalbos. Ðiuo metu sàskaitos faktûros modulis, kaip atsiskaitymo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programa, leidþia lengviau dirbti darbuotojams ir apriboja galimybæ padaryti klaidà. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga ásigys: pardavimo ir pirkimo sàskaitø faktûrø iðraðymà, fiziniø asmenø apmokestinimà, visø zlotø ir uþsienio valiutø klausimø tvarkymà, korekciniø dokumentø iðdavimà (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus standartines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat programinës árangos naudotojo nurodytus ir paslaugø bei klientø registro tvarkymo nurodymus.