Salat id cervenej kopusto ir mrkvy

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka ir kuriuos jie nori supjaustyti á ilgas, maþas juosteles. Net ir raugintø kopûstø ruoðimui þiemai reikia pjauti didelius kopûstø lapø matmenis - ir kai tai yra sudëtinga su paprastu peiliu, jums nereikia pasakyti visiems, kurie turëjo paskutiná kartà. Parduotuvëse, kuriose yra buitinës parduotuvës, yra daug turto, kuris padeda mums tobulinti tokius tipiðkus namø ruoðos darbus, kurie yra pastatyti bet kuriame namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime pasiruoðti augalui, jau susmulkinti kopûstai, taèiau daugelis þmoniø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes tai yra sodas, kuriame gaminama ði darþovë. Tokios moterys tikrai padës kopûstø pjaustytuvui. Niekas nepakeis jo áprastu bûdu. Taigi, jei mums patinka kopûstø patiekalai, mes turëtume bûti linkæ sukurti toká silosà, kuris mums suteiks ne tik dþiaugsmà nuo jo kûrimo, bet ir skanaus, puikiai prieskoninio ingrediento daugeliui patiekalø.

Konservus siûloma paruoðti patys, taèiau kopûstø atveju pirmiausia reikia já supjaustyti á trumpesnius gabalus, pjaustyti makaronus ir smulkinti kopûstus - ði paslauga yra fiziðkai neámanoma naudojant peilá, ir jûs visiðkai neskatinsite pagaminti kopûstø, arba skanûs ir sveiki vitaminø salotos. Ir tai nebûtø labai patraukli jûsø sveikatai! Elektriniø bulviø pjaustytuvø pirkimas kasyklai yra apie 2-3 tûkst. Zlotø, taigi labai maþai, kai tai reikalinga maþam namø ûkiui, taèiau delikateso ar kolektyvinës mitybos grupës atveju yra tos paèios bûtinos investicijos. Þinoma, tai ið esmës bus naudinga ið skaniø salotø ar senosios lenkø, pagamintø ið nulio bigø, kurie mëgsta, kad visi, kurie kada nors turëjo teisæ tai patirti, pardavimo.