Ribotos atsakomybes bendroves veiklos uthdarymas

Sëkmingai, jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime bûti suinteresuoti ne tik su darbu daþnai susijæ dalykai, bet ir kasos aparatas. Jûs negalite pamirðti apie tai, nepaisant to, kad manome, kad tai yra ðnipas, kuris tikrina mûsø apyvartà vertingais ir kas suteiks mokesèiø inspekcijai visas þinias, kai reikës.

Kasos aparatas ir darbo uþbaigimas? Ðá klausimà tikriausiai praðo daugelis verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta Finansø ministro 2013 03 14 dekretu dël kasos aparatø. Beje, ðios nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net ir nuo to laiko, kai jis yra gamintojo. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Tuomet reglamento esme turime: periodiðkai atlikti kasdienæ ir fiskalinæ ataskaità, per 7 dienas nuo fiskalinio kasos galiojimo pabaigos turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad atliktume darbà skaityti fiskaliná kasà. Taip pat privalome pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðo. Vienu atveju, padedant karininkui, mes skaitome fiskalinio kasos turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità bet kuriuo metu kasos darbo metu. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Ásakymas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip matote, ataskaitos yra lyginamos su kasos aparato ir esamos sàskaitos, kurià siûliau sudaryti kas mënesá arba ketvirtá, palyginimu. Siekiant iðvengti nemalonios padëties, puikus planas bus spausdinti ataskaità apie pardavimo laikotarpá, kurá palyginsite su savo draugø PVM deklaracijomis. Galësite pataisyti, jei kaþkur padarëte klaidà.Taip pat verta pridurti, kad kurdami praðymà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, pateikiame informacijà apie tai, ar jie naudojosi fiskaline pagalba kaip mokesèiø mokëtoju. Taip pat privalome uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei 3 metus, privalome gràþinti pinigus, kuriuos jie naudojo perkant kasos aparatà.Kaip matote, veiksmø ir kasos aparato uþbaigimas yra tas pats sunkus ásipareigojimas, kurio turësite imtis. Jei veiklos pabaiga ir vienintelis kasos likvidavimas ávyko ilgiau nei trejus metus, mums reikës suteikti pagalbà, kurià jie átraukë á fiskalinæ sumà.