Plieninio konstrukcijo atheminimas

Áþeminimas yra unikalus, geras apsaugos nuo þaibo bûdas.Áþeminimas yra laidininkas, atitinkantis laidininkà, kuris yra gerai laidus pagrindas.

Lengviausias elektros laidas yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas sujungia kûnà su elektrifikuota grindimi, ir dël ðio ápareigojimo elektrifikuotas kûnas gráþta arba prisiima atsakomybæ, todël eina á savo abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas surenkamas ið þemës elektrodo ir áþeminimo laido, jungiamojo kabelio, gnybtø arba bëgiø ir þemës laidø.Yra originalûs áþeminimo bûdai. Pagrindiniai tipai: áþeminimas, pagalbinis, paprastas ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo tinklai turi ypatingà vaidmená áþeminimo gnybtais. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir uþtikrina þaibo laidø prijungimà prie statybvietës. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra statybvietës áþeminimo sistemos dalis ir padeda ájungti áþeminimo konstrukcijø tam tikrà skaièiø laidø.Á virvæ gali bûti pritvirtinti gnybtai dël namø konstrukcijos, presuoti, plokðti; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamo spaustuko tipà ir jo konstrukcijà, be kita ko, nustato dalis prijungtø laidø, naudojamø áþeminimui.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti atliekamas tiksliai ir atitikti elektros jungties lûkesèius.Ðiuolaikiniame temoje yra termitø suvirinimas, naudojant spaustukus, varþtus arba naujus tokius mechaninius sujungimus. Mechaniniai sujungimai ir mechaniniai sujungimai turëtø bûti atliekami laikantis principø, nustatytø pagal gamintojo instrukcijas.Kuriant þaibo apsaugos sistemà ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems spaustuvams, kurie visø pirma neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Tokios sistemos rinkinyje yra bûdas reklamuoti ir taikyti principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos ið tiksliai ið lituotos jungtys, nesuteikia geros mechaninës jëgos ir gali bûti paþeistos.