Plaukai dukuoti atgal

Mano pusbrolis mëgsta þaisti su plaukais, galite nuolat jà smogti, ðukuoti ir planuoti. Ji yra tokia átraukta, kad jei ji nori, kad visa tai atrodytø graþiai, ji gali ðeðis kartus susitarti dël vieno pynimo, kartais galvodama apie plaukø priedus, arba suspausti. Að tikrai trokðtuu mokyklø kûrinius ir atlieku jiems. Taèiau jos galutinis kûrinys buvo labai juokingas ir jai reikëjo puiki ðukuosena ir apranga. Pradþioje, mano mama iðgræþë tuzinà nerijos su juosta. Po akimirkos, þavinga mergina sakë ne, ne daugiau ir ne daugiau. Að pamatysiu daug mano garbanotais plaukais ... ir tai prasidëjo. Laikas, per kurá ásijungia ir jø pratimai. Ji puikiai atrodë kaip svarbi princesë. Bet kai ji atsitinka su princesëmis, ji gana greitai pakeitë savo mintis. Neskaitant dabarties, kad nuo kûrinio pradþios iki spektaklio praëjo maþiau nei dvi valandos. Staiga ... ji visiðkai pakeitë savo vizijà, o savo stiliaus metu ji buvo „daugiau, að tikrai nenoriu, nieko nekalbu apie aristokratà, kuris yra jos pavaldinis“. Ji iðrado naujà ðukuosenà, uþfiksavo plaukus á uþpildytos kokoso dalá. Dël vestuviø, þinoma, kaip jau anksèiau raðiau, ðiuo metu mes galime formuoti plaukus, o tai ypaè sparèiai. Jos motina ið kai kurios pusës ir kita buvo átikinta per kelias akimirkas.

Geriausios mergaitës mergaitëms