Pigio kompanijo svetaine

Nëðtumas, laimingas pristatymas ir vëlesnis vaiko ugdymas yra geriausios visiems gyvenimo akimirkos. Ateities motinos nekantriai laukia dienos, kai iðgirsta vaisiaus ðirdies plakimas. Taigi yra þenklas jiems, kad vaiko vystymasis vyksta per visà stiliø ir fantastiðkai leidþia jiems suprasti, kad jie turi savo ateities mylimà palikuoná pagal ðirdá. Mieli bûsimos motinos, neatsiþvelgiama á tai, jei per pirmàjá ultragarsà gydytojas negirdëjo jûsø vaiko ðirdies. Ankstyvuoju vaisiaus vystymosi etapu pokyèiai yra labai greiti, praktiðkai kasdien, o pirmas ðirdies plakimas yra tiesa iðgirsti jau nëðtumo 21 dienà.

Ið pradþiø vaiko ðirdis nëra panaði á mus þinomà organà. Ankstyvuoju vaisiaus vystymosi etapu tai tiktai vamzdis, kuris siurbluoja kraujà. Vis dëlto maþdaug 14-osios nëðtumo savaitës pabaigoje vaiko ðirdis bus svarbi (6 mm visose, kad ji bus stipri, ieðkant ultragarsu. Deja, paprastai jis bus per maþas, kad bûtø galima pripaþinti jo tinkamà plëtrà. Tinkamai ávertinti vaikø ðirdies vystymàsi, bûtina laukti maþdaug 20 nëðtumo savaièiø, kai vaisiui ðirdis pasiekia 20 mm dydþio.

Kalbant apie ðirdies plakimà, tai bus dar maþdaug 11 savaièiø nëðtumas, taèiau tik naudojant specializuotà árangà, kuri egzistuoja butoje, kraujotakà paversti garsu. Taèiau tinkamas ðirdies plakimas, iðlaikant stetoskopà, yra papildomas tik po 18-osios nëðtumo savaitës. Verta laukti paskutinës akimirkos - niekada nepamirðite pirmojo jûsø bûsimojo vaiko ðirdies.

Per visà nëðtumà vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Vaiko organizmui buvo tas pats þenklas, kad vël ne akimirksniu laisvam kvëpavimui, reikëtø sutelkti dëmesá á sveikø organø vystymàsi. Taigi, vaiko ðirdis bus sukurta sumomis per pristatymà. Nuo to laiko, klausydamasis vaisiaus ðirdies plakimas bus praktiðkas bet kuriuo metu. Viskas, kà jums reikia padaryti, atsargiai uþdëkite ausá ant vaiko krûtinës.