Papu restorano savininkas

Jei esate bet kokio realizavimo ar maitinimo punkto savininkas, jûs puikiai esate susipaþinæ su tuo, kad tipo paslaugos greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais turite susidurti. Taèiau jûs niekada nepagalvojote, kad lemiama ðio elemento idëja ne tik vykdo uþsakymo rengimo greitá, bet ir ásakymo ávedimà á jos stiliø ir atsiskaitymà fiskalinëje sumoje.

Taigi, jei jûsø patalpose yra áprastø ar keleto paþengusiø ar pasenusiø kasos, ðis aspektas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiesiogiai prisiima jo ávykdymà, arba jo trûkumas su jûsø siûlomomis paslaugomis!Laimei, rinkoje yra dar daugiau árenginiø, o maitinimo pramonë gali naudoti vis daugiau technologiðkai paþangiø sprendimø, kurie tiesiogiai nukreipia siûlomø paslaugø grupæ! O dabar mes dirbame su tokiu darbu, kuris yra gastronominiø paslaugø kokybës gerinimo kryptis. Turime Jums pasiûlyti geriausiø ið geriausiø padavëjø ir bartingo produktø - Gastro Pos Demo programà.Jo iðnaudojimas yra ne tik intuityvus, bet ir iliuziniu bûdu panaðus á tradiciná kasos aparatà, todël darbuotojai nepatirs rimtø sunkumø prisitaikydami prie ðiuolaikiniø sprendimø! Be to, visa programa yra lieèiama, suteikianti funkcionalø ir, svarbiausia, daug didesná uþsakymø pasirinkimà. Be to, padavëjo identifikavimas suteikia didelæ techninæ paþangà ir paprastà naudojimà, nes jis atsiranda ávedant atitinkamà kodà konkreèiam darbuotojui arba, dar paprasèiausiai, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.Programa „Gastro Pos“ yra neabejotinas „Turi bûti“, jei norite palaikyti klientø aptarnavimà plaèiausiai, pasauliniu lygmeniu! „Gastro Pos“ yra naudojamas ir mëgstamas garsiø gastronomijos ástaigø ir puikiø barø galia! Nedvejokite ir padarykite savo namus dar aukðtesniu!