Pagrindiniai skyseio parametrai

Naujoviðkoje pramonëje naudojama deðimtys tûkstanèiø degiø ir sprogiø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugelyje pavyzdþiø yra gerai suprantami ir dokumentuojami. Todël pavojus, kurie atsiranda dël jø buvimo darbo procese, yra gana malonus. Situacija tampa daug sudëtingesnë, nes pavyksta perkelti, sandëliuoti ar apdoroti laisvas medþiagas. Daugeliui sëkmingø medþiagø, pvz., Miltø, medþio, cukraus, kakavos, aliuminio ar popieriaus dulkiø pusëje yra pavojingø sprogiø pavojø.

Rekomenduojama naudoti centrinio siurbimo pramoninius árenginius, kad paðalintø dulkes ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árankiø bei salës konstrukcijø. Jis mano, kad tokia rizika, kaip ir higienos iðlaikymas darbo patalpoje, ir ta pati dirbanèiø þmoniø ir ástaigø bei prietaisø apsauga nuo blogos dulkiø átakos, ði antrinio sprogimo rizika. Kiekviena ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, privalo ádiegti árenginá pagal galiojanèius direktyvoje nustatytus standartus & nbsp;

Svarbus centrinio siurbimo uþdavinys:- moterø sveikatai ir gyvybei, sëdinèiai vietoje nuo þalingo dulkiø poveikio.- organizacijø ir priemoniø apsauga nuo gedimo dulkiø trikdþiø pabaigoje, \ t- statybos ir asmenø, vykdanèiø veiklà, apsauga nuo nekontroliuojamo þiedadulkiø iðsiverþimo poveikio.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios arba sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Ðis reiðkinys tikriausiai sukelia dulkiø árenginio ir viso árenginio sunaikinimà. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai klasifikuojami á prietaisø grupæ, kuriai bûdinga didelë sprogimo rizika.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip minëta pirmiau, viena ið svarbiausiø centrinio siurbimo árenginio reikðmiø yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Kita vertus, sprendimas padidina sprogstamøjø ir gaisriniø árenginiø saugumà, o kitas leidþia sumaþinti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Paþymëtina, kad degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.