Mikroskopo optine sistema

Kad galëtume ásivaizduoti dabartinæ pramonæ be visur naudojamø maðinø, kurios palengvintø ir pagerintø þmoniø darbà. Visiems gamybos darbams reikalingos specialios technologijos, kurios yra nepatikimos ir klausomos gedimø. Siekiant uþkirsti kelià defektui á visà gamybos procesà, bûtina numatyti tokias apsaugos priemones, kaip plyðimo diskai.

Ðie silpni elementai atlieka ypaè svarbø vaidmená, jei nesëkmingai padidëja nesëkmës sëkmë. Tinkamas jø veikimas leidþia pernelyg didelá spaudimà nukreipti á prieðingà vietà, o tai neleidþia smarkiai paþeisti sistemà. Kalbant apie tai, ar plytelës veikia skysèiuose, ar dujose, jos naudojasi naudojamos technologijos forma ir tipu. Pagrindinis ðiø saugos segmentø modelis yra nedideli pjûviai, kuriø dëka ji pertrauka virðija tam tikrà terpës, kurioje ji yra, spaudimà. Technologiðkai paþangesnës plytelës atliekamos naudojant lazerá ir uþima tik minimalias netoliese esanèios struktûros silpnàsias puses, einanèios á galvos áëjimà. Plokðtelës turi tokià paèià reikðmæ kaip ir apsauginiai voþtuvai, taèiau skirtumas tarp dviejø apsaugos tipø yra tas, kad svarbius reikia keisti kiekvienà kartà po gedimo. Taèiau jø maþa forma daro juos daug pigesnius nei voþtuvai. Saugos plokðtæ galima naudoti kartu su voþtuvu. Ðiuo atveju abu elementai tarpusavyje didina jø vaidmená. Plokðtelës vaidmuo yra verta voþtuvo nuo uþterðimo ir korozijos, o voþtuvas apsaugo gedimo atveju. Ðio sprendimo trûkumas yra galimybë naudoti voþtuvà su keliais prastesniais techniniais ir medþiagø parametrais, dël kuriø mes suteiksime pigiau, nei sëkmingai ásigyjant jûsø darbui skirtà voþtuvà. Patogus sprendimas turëtø bûti tinklapis, priklausantis nuo konkreèios maðinos.