Miesto pramones pletra

Pramonë yra svarbiausia ekonomikos sritis. Ekonomikos augimas taip pat prisideda prie didesniø plëtros iðlaidø ir naujø pramoniniø namø paskyrimo. Sukuriamos ámonës, kurios specializuojasi teikdamos visapusiðkas paslaugas pramonei.

Ámonës, uþsiimanèios visapusiðkomis paslaugomis kliento darbui, ádarbina kvalifikuotus darbuotojus nuo inþinieriø iki darbuotojø, uþsiimanèiø gamybos linijø statyba, surinkimu ir diegimu. Ðiuo metu projekto lygmeniu kuriama profesionaliai parengta investicija. Investicijos atsiradimas ir vykdymas priklauso nuo klientø pageidavimø. Ámonës, siûlanèios savo paslaugas, specializuojasi kituose pramonës sektoriuose, pavyzdþiui, naftos chemijos, naftos perdirbimo, maisto ir energetikos pramonëje. Be to, sistemoje su aplinkosaugos nuostatomis jie daro savo turiná.

Pramoniniams árenginiams turëtø bûti suteikta puiki teikiamø paslaugø situacija, pradedant nuo sprendimo dël statybos sàlygø gavimo iki kliento objekto perdavimo. Dëmesys kiekvienam investicijø proceso ir garantijos sàlygø momentui yra vienintelis tarp svarbiausiø dalykø, kurie turëtø apibûdinti bendrovæ, teikianèià paslaugas tobuliausiai klasei.

Gera teikiamø paslaugø padëtis turëtø bûti grindþiama didþiausia produktø verte, uþtikrinanèia saugumà ir patikimà darbà. Naudojant naujausià prieigà techninëje srityje, galite atlikti visus darbus pagal galiojanèias taisykles.

Investicijos, modernizavimas ar atnaujinimas gali bûti atliekami gamyklos veiklos iðlaikymo metu, ágyvendinant paþangiausias procedûras ir palaikant kitas saugumo priemones.