Metalo cnc apdirbimas

Apdirbimas yra greta tam tikrø ðakø daugelyje pramonës ðakø, ypaè maðinø pramonëje. Dël ðios prieþasties pateikiamos daugybës maðinø ir árankiø svetainiø.

Apdirbimo skaièiavimai abrazyviniuose (tokiuose procesuose, kaip ðlifavimas ir lustas, kur ávedamas sukimas ar frezavimas. Apdorojimo atveju jau yra prijungtos labai paþangios maðinos, tokios kaip CNC tekinimo staklës ir frezavimo staklës. Yra skaitiniu bûdu valdomos organizacijos, t. Y. Kai visas apdirbimo procesas yra tvarkomas tinkamai programuojant maðinà. Dël ðios prieþasties tekinimo arba CNC frezavimas yra labai jautrus. Be to, paprastai galima sukurti netgi labai paþangias figûras.

CNC maðinos turi bûti aprûpintos paþangiomis elektroninëmis valdymo sistemomis ir gera programine áranga. Ði programinë áranga daþnai leidþia suderinamumà su CAD tipo programomis, o tai leidþia gaminti elementus pagal anksèiau parengtus tikslus kuriant kompiuterinius techninius brëþinius.

CNC maðinos turi bûti aprûpintos specialiomis valdymo sistemomis, taip pat su svarbiausiais pjovimo árankiais. Jie yra sukimo árankiai, frezavimo pjovimo árankiai arba indeksuojami intarpai. Juose yra ne tik apdirbimo tikslumo ávertinimas. Tinkamas tokiø elementø kietumas leidþia apdoroti net labai patvarias medþiagas. Tuo paèiu metu nuolatiniai ir nuolatiniai abrazyviniai árankiai bus aktyvesni net ir po sunkaus naudojimo. Paprastai naudojamas pjovimo árankiø gaminys yra sukepinti karbidai, turintys labai svarbø kietumà.

Technologiðkai paþangi maðina turi bûti geriau aptarnaujama, kad ji galëtø panaudoti savo potencialà sumomis ir atitikti aukðtos kokybës apdirbimo medþiagas. Ðtai kodël daug kvalifikuotø CNC operatoriø ir apdirbimo technikø, kurie þinos, kaip atlikti tekinimo arba CNC frezavimà, taip pat yra labai svarbûs planuojant ir gaminant maðinà.