Mesos vartojimas

Pati mësa paprastai naudojama kulinarijos vietoje ir skaièiuojama pagal audiniø konglomerato, kurio raumenø audinys yra svarbus, apibrëþimà, gautà ið skerdimo ar medþiojamøjø gyvûnø. Dauguma Europos þemyno þmoniø mano, kad organizmas yra gërimas ið pagrindiniø maisto produktø sudedamøjø daliø, kurios praturtina kasdiená maistà su baltymu, o mësos didmenininkai yra atsakingi uþ vartotojø aprûpinimà gyvûninës kilmës produktais. & nbsp; Mësa kaip þmogaus maisto veiksnys jau veikia nuo prieðistoriniø akimirkø, kai gyvûnø baltymø vartojimas bûtø ekonomiðkas bûdas suteikti organizmui didelá energijos kieká. Tikriausiai mësos iðlaikymo patirtis ávyko tà paèià ledynavimo dienà, kai buvo pirkti darþoviø maistà, o mësos valgymas buvo gërimas ið bûdingø iðgyvenimo elementø.

Mësos didmenininkø veiklà kartais boikotuoja kiti vegetariðki judëjimai, kuriuos þmonës mano, kad mësos produktai yra neetiðki, dël þmogaus organizmø þudymo. Vegetarizmo atsiradimas buvo sukurtas pasisakant nuomoniø apie sveiko maisto produktø gamybos aspektus, susijusius su skerdþiamø gyvûnø skerdimu, ypaè gyvûnais, dedamaisiais á pramoninio ûkininkavimo sàlygas. Vegetariðkumo egzistavimas ðiek tiek kelia grësmæ mësos sandëlio egzistavimui, nes yra neseniai iðspræsta mësos dieta. Na, vegetarizmas yra sàmoningas ir teigiamas mësos, áskaitant þuvis ir jûros gërybes, iðskyrimas ið daþnai vartojamos mitybos.

Veganizmas yra efektyviausia vegetarizmo frakcija, kuri vengia iðvengti visø gyvûninës kilmës produktø ar ne tik mësos, bet ir kiauðiniø, pieno ir pieno produktø. Tai yra bûdas derinti su gerais religiniais judëjimais, nes pats vegetarizmas iðsivystë antràjá tûkstantmetá prieð Kristø. Indijos subkontinente, kur jis buvo grieþtai religinis. Europos vegetarai atsirado tik ðeðtajame amþiuje prieð Kristø, o Pitagorieèiai surado mësos dietos praktiðkumo iniciatorius kaip neetiðkus. Nepaisant daugelio gerø ir gerø vegetarizmo prieþasèiø, kai kurie þmonës mësà valgo dël tø paèiø prieþasèiø, kaip ledyninëje valandoje. Kol bus paruoðti gyvûnø baltyminiø produktø partneriai, kurie bus patenkinti, mësos vartojimas vis dar bus standartinis, o mësos didmenininkai ilgà laikà naudojasi dideliu klientø skaièiumi.