Mesmale

Grybø smulkintuvas yra kûno presas, kurio tikslas yra padalinti mësos gabalus á skirtingo storio skilteles (priklausomai nuo poreikio, trupiniai turi toká pat storá per visà plotá. Prietaiso darbas pagreitina ir padeda paruoðti pjaustymo procesà, iðlaikant mësos ðvieþumà, ðvelnumà, sultingumà ir svorá. Ðá efektà garantuoja specialios formos nerûdijanèio plieno peiliø juostos, atliekanèios tiksliai pjaustant mësà, spiraliai dedamos ant besisukanèiø volø.

https://ffingers.eu/lt/

Kiauðiniø presas naudojamas vieðojo maitinimo ástaigose ir parduotuvëse, kuriose galima rasti jautienos mësà ant suvyniotø ritiniø, bitø ir kepsniø; kiaulienos mësa, suskaidyta á kiaulienos gabalus, ávyniojimus, kiaulienos gabalus, kepsnius, ðnicelius; naminiø paukðèiø mësa, pagaminta „de Volaille“; grilio porcijas. Pjaustytuvas leidþia per trumpà laikà paruoðti didþiulæ skaldytø gabalø dozæ - apie 800 porcijø per valandà, kai mësa negali bûti uþðaldyta, taip pat negalima suskaièiuoti kaulø. Maðinos eksploatavimas yra daug lengviau, nes kiti „Maga“ naudojami sprendimai - pusiau automatinis valdymas, darbo erdvës ribø nustatymas nuo operatoriø sveikatos apsaugos operacijø pabaigos (prieiga prie rimto, dizaino pakeitimai, turintys energijos suvartojimo idëjà sumaþinus 45%, sumaþinimas veikla, kaupianti visà trupinimo ciklà (sutrumpintas darbo laikas, poliruotas korpusas su reguliariomis formomis palengvina valymà (spaudos vyno elementai turi bûti nuplauti ir iðdþiovinti po kiekvieno sujungimo su maistu, draudþiama valyti visà maðinà vandens srove. Tylus prietaiso veikimas ir alyvos perdavimas yra dar vienas maðinos privalumas. „Kotletiarka“ atitinka visus standartus (CE, 2006/42 / EC ir EN 60204-1: 2010 - elektros sauga. „Maga“ smulkintuvø privalumus ávertino „International Distances“ (aukso medalio apdovanojimas klientai ir þiuri. Burtininkas, kaip maisto pramonës árankiø gamintojas, atsidûræs nuo idëjos ir patikrinimø, gautø nuo 1990 m., Pasirodo grupëje, paprastumas, þvalgybos sprendimai, galia ir platus veikimas. Bendrovë nuosekliai praturtina savo pasiûlà naujomis maðinomis: pjaustytuvais, pjaustytuvais, mësos malûnëliais, vadinamaisiais vilkai.