Mesmale 98686

Mësos vilkas nenuostabu, kaip maðina, kuri numato þaliavø, virti arba suðaldyti mësà, kuri gaunama tolesniam perdirbimui (deðrø gamybai. Kadangi prietaisas naudojamas vieðbuèiuose, restoranuose, prekybos centruose, vieðojo maitinimo ástaigose ir vieðojo maitinimo ástaigose, kur perdirbtos mësos kiekis yra daug didesnis nei namø ûkyje, matmenys (gerklës su sraigtiniu padavimo átaisu ir pjovimo rinkiniu - tinklai, trûkèiojantys peiliai, peiliai ir parametrai (efektyvumas. , sieto skersmuo, sukimosi greitis, gerklës atidarymas, galia, galia kûno vilkas turi sumokëti procesoriaus poreikius.

https://ecuproduct.com/lt/psorilax-geriausias-budas-atsikratyti-psoriazes-naturaliai-ir-greitai/Psorilax Geriausias būdas atsikratyti psoriazės natūraliai ir greitai

Didelis rinkoje esanèiø vilkø pasirinkimas leidþia jums pasirinkti reikiamà prietaisà árenginio reikmëms, nes galutinis etapas ruoðti patiekalus yra sutrumpintas (truputá truputá smulkinant ir nereikalauja dideliø fiziniø pastangø. Vilkai turi paprastà struktûrà, elementai gali bûti lengvai iðmontuoti, todël operacija tampa daug lengvesnë, valymo procesas ir ðvarumas, pagerinamos higienos sàlygos. Árenginiø, pagamintø ið specialiø nerûdijanèio ar aliuminio lydiniø, vykdymas, aukðtos kokybës klasë lemia didelæ maðinos galingumà. Kaip ir visi maisto pramonei naudingi prietaisai, vilkai turi atitikti CE saugos ir higienos reikalavimus darbe. Vilko veiksmai - mësà, kuri turi bûti ádëta á gerklæ, tada, paspaudus, pavyzdþiui, polipropileno stûmoklis priverþiamas á darbiná varþtà ir ið ten á pjovimo pasaulá. Pjovimo agregatas priverèia kûnà á tinklelá, o po to supjaustyti ádëtais peiliais. Po sumaiðytos mësos sumaiðoma su ádaru, tada supakuota á apvalkalà arba vakuuminæ pakuotæ ir toliau apdorojama, priklausomai nuo galutinio produkto tipo - ðaltos mësos arba vakuuminiu bûdu supakuotos mësos. Dël mësos rûðiø naudojami tinklai, turintys skirtingà akiø skersmená ir peilius. Vilkai gali bûti aprûpinti tolimais priedais, kurie suteiks, pavyzdþiui, deðrø, darþoviø ir sûrio ádaru. Tai áprastas tiesioginiø kainø patogus prietaisas, teikiamas vieðojo maitinimo gamyklose, kur tokiø skirtumø nëra deðrø ar mësos patiekalø gamyboje, kaip ir konkreèiose gamybos ámonëse, tai yra sveikesniø produktø, kuriuose nëra konservantø ar iðskirtiniø stiprikliø, garantas.