Lizingo turetojo ginekologas

Ginekologija eina visà kelià. Yra dar daugiau originaliø þmogaus kûno klausimø. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Rimta problema tarp seksualiai iðnaudojamø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris yra visiðkai iðgydomas ankstyvame jo aptikimo etape.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos rezultatas, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ligà. Sunkumo trûkumas dël gimdos paðalinimo simptomø.

Toks tyrimas atliekamas naudojant kolposkopà. Tai nieko naujo, kaip mikroskopas su spekuliacija. Specifinë medþiaga áterpiama á makðtá su atitinkamu preparatu, kad bûtø galima patikrinti makðties reakcijà. Ðis mikroskopas trunka paskutiná kartà, kad gautø trimatá efektà, o apraðymas net iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø galima kruopðèiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Turëtumëte bûti pasirengæ ieðkoti. Ginekologas tikriausiai nurodys pacientui, kaip elgtis prieð egzaminà. Visø pirma prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà reikia atsisakyti fiziniø kontaktø ir ginekologinës patirties.

Moteris, siûlanti kolposkopà, paprastai lieka specialioje ginekologinëje këdëje. Ðis testas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei poveikis kelia grësmæ, ginekologas gali pareikalauti iðtrinti gimdos skyriø, tada poreikis tam tikru lygiu sustabdomas nuo bet kokio seksualinio aktyvumo, nes jausmas bus labai nemalonus diskomfortas. Ðio prietaiso pavyzdyje yra svarbûs ergonominiai parametrai, nes yra darbo árankis.