Liublino mados dou

Black Mask

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo arèiausiai detaliø ir viskas buvo paruoðta be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui buvo naudojami visiðkai normalûs ir erdvûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið nërimo. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Lengviems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pagrindiniais þiedais, dekoruotais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø kûrinio, paruoðto specialiai ðiai progai, aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti dar keli drabuþiai ið naujausios kolekcijos. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus pervestos á savo vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius malonius ir gerus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai skundësi dël savo produktø, o kai aukciono objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta parduotuvëse geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø prieinamos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Kitas drabuþiø prekës þenklas yra vieniðas turtingiausiø drabuþiø gamintojø. Kiekvienoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma ðiuo metu labai efektyvûs siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Kiekvienas ámonës laikotarpis raðo dþiaugsmo kolekcijas su centriniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos supranta, kad niekas prieð parduotuvës paleidimà, paruoðtà ið vienos rytinës dienos, yra nustatytas ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinës institucijos produktai jau daugelá metø susiduria su dideliu vartotojø skaièiumi, be to, taip pat ir uþ jos ribø. Raðydama apie jà, ji nenukris, nekalbant apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir patvirtina, kad prekës yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai