Kudikio drabuthio gamintojas

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou reiðkë artimiausià detalæ ir viskas atëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe naudojami visiðkai originalûs ir erdvûs audiniai su stipriomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus, pagamintus ið viso nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su daugybe þiedø, puoðtø nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, specialiai sukurtas ðiuolaikiniam renginiui. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, buvo parduoti dar keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus perkeltos á netoliese esanèià vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius iðskirtinius ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo darbus aukcionuose, taigi sandorio vieta buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija bus pradëta greitai parduoti geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë prisiima prielaidà, jog prekyba kompiuteriu bus vykdoma, kai kolekcijos bus prieinamos ne stacionariuose rinkiniuose.Lenkijos drabuþiø þenklas egzistuoja vieni ið galingiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, paskutiná kartà daugiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis darbas naudojamas kolekcijoms su þinomais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð pradedant parduotuvæ tiems, kurie jau ryte nori pritvirtinti ilgas eiles. Ðios dienos kolekcijos vengiamos.Ðio darbo pabaiga daugeliu atvejø labai rûpinasi gavëjais, tiek dël to, tiek ir uþsienyje. Neatrodo, kad apie jà raðoma, kokià pasitenkinimo galià ji pasiekë ir á kurià áeina didþiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø kaina