Konvejeris be krovinio

Daþniausiai naudojami prietaisai, skirti gabenti ir iðduoti laisvas medþiagas, yra sraigtiniai tiektuvai, dar vadinami konvejeriais. Juos randame beveik visose parduotuvëse, gaminanèiose sausus miðinius, bet ne tik. Yra daug vietø, kuriose paðarø rasti savo likimà ir neámanoma juos pakeisti.

Sraigtinis tiektuvas yra árankis, naudojamas ávairiø rûðiø dulkëms transportuoti, nuo labai smulkiø iki grûdø, turinèiø didelá granuliavimà. Dël to jo naudojimas yra labai didelis. Be to, papildomas ðio sprendimo privalumas yra tai, kad ðiø dulkiø transportavimas taip pat gali baigtis bet kuriuo metu, taip pat ir bet kokiu kampu.

Yra sraigtiniø konvejeriø padalijimas vamzdþiø ir loveliø konvejeriams. Pirmasis ið jø rodo didesnæ masæ ir - kas vyksta viduje - didesná efektyvumà. Kalbant apie kanalø konvejerius, jø unikalus privalumas yra tai, kad jie leidþia lentoms patekti á konvejerá, kokie pakeitimai reikalingi, kai reikia kontroliuoti transporto marðrutà.

Projektuojant sraigtinius konvejerius pirmas valandinis efektyvumas. Tinkamai atrinkti produktai ir specifinë konstrukcija garantuoja ilgà tokios árangos tarnavimo laikà ir patikimumà, net ir esant sunkioms abrazyvinëms medþiagoms.

Didelë yra tai, kad sraigtiniai konvejeriai visada gaminami pagal specialias kliento pateiktas gaires. Ypaè svarbus prietaiso ilgis ir dydis, taip pat ir áleidimo ir iðleidimo vieta bei polinkio kampo nustatymas. Daþnai sustiprintos tiektuvo versijos daþnai naudojamos dël árangos darbo ypaè sunkiomis sàlygomis.

Susidomëjæ yra daugybë srièiø, kuriose gali bûti naudojamas tiektuvas. Juos galima rasti betono gamyklose, ðildymo krosnyse ir maisto pramonëje. Labai daþnai vienas ið jø vykdo grûdø perdirbimo procesà. Kirminø tiektuvø taip pat labai naudojasi veisëjai, kurie derina ir nukreipia sausà maistà gyvûnams, kai jie naudojami.