Kasos aparatas individualiai amonei

Verslininkai, vykdantys ekonominæ kampanijà, kurioje jie naudoja registracijos lëðas, turi pasirûpinti daugybe reikalavimø. Vienas ið jø yra ápareigojimas turëti popierinius ritinius su kvitø kopijomis per panaðiame reglamente nurodytà laikotarpá, kuris 2013 m. Buvo pratæstas.

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d. Finansø ministro reglamento pagrindu galiojo pereinamasis laikotarpis, pagal kurá pajamø kopijos turëjo bûti saugomos dvejus metus. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kasos saugojimas pasikeitë ir pratæstas iki penkeriø metø. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus finansinëmis sumomis 2013 m., Turëtø saugoti 2012 m. Ir 2011 m. Pardavimus patvirtinanèiø pajamø kopijas, o ankstesnes kvitus galima sunaikinti. Taèiau jie taip pat turi prisiminti, kad archyvuotos 2013 m. Áplaukø kopijos turi bûti saugomos iki 2018 m., Nes paskutiniai penkeriø metø terminai galioja nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø pajamø kopijø saugojimas yra penkeriø metø laikotarpis? Visø pirma, prieþastis yra ta, kad mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug rûpesèiø, kad ið tikrøjø labai naudinga iðraðyti èekiø kopijà. Taèiau Finansø ministerija mano, kad penkeriø metø laikotarpis yra svarbus mokesèiø atsiskaitymø tvarkingumui. Kvitø kopijos yra vienintelis árodymas, kad dokumentai yra pardavimai, jo kainos ir mokesèiø tarifai.Taèiau kelionë nusipelno fakto, kad, nors ástatymø leidëjas nurodë tam tikrà laikà, kad archyvuotø ritiniø kopijas su kvitais, jis nenurodë situacijos, kurioje jie turëtø bûti saugomi. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvoje saugo savo pajamas popieriaus struktûroje. & Nbsp; & nbsp; Svarbesnës lëðos su iðplëstiniu moduliu tikisi archyvuoti elektronines kvitus. Tai turëtø bûti ir turëti, kad net verslo likvidavimo faktas jokiu bûdu neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ásipareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.