Kasos aparatas ergo

Kiekviena jaunesnë valstybë, akivaizdesnë maitinimo ástaiga, nori, kad paslauga vyktø sklandþiai ir vartotojai bûtø patenkinti. Lankytojai, lankantys rajonà, turi ne tik gerai valgyti, bet ir tinkamai ir greitai. Restoranai vis daþniau gali keistis interneto veikla su profesionalia maitinimo programa, kuri puikiai supaprastina patalpø aptarnavimà.

Pos sistemos yra gastronominë programinë áranga, atitinkanti restorano savininkø, barø, picerijø, greito maisto restoranø, kaviniø ir naujø ástaigø, turinèiø tinkamà profilá, lûkesèius. Tai leidþia natûraliai pardavimø valdymo formai, ir, svarbiausia, nereikalauja papildomo darbuotojø mokymo, nes jo paslauga yra panaði á fiskalinæ valiutà su dabartiniu atsakymu, kad kiekviena veikla yra sukurta jutikliniame ekrane. Kûnas yra nepalyginamai greitesnis, todël knyga yra daug lengviau ir uþmirðta keistis popieriumi, kuris baigësi beveik tikëtinu momentu arba kodai patiekalams, kurie daþnai yra sudëtingi, ypaè naujiems tipams.Populiarios ir paprastos POS sistemos leidþia jums pasirinkti vartotojo uþsakytus patiekalus, paliekant atvirà sàskaità neribotam laikotarpiui, jei jis norëtø pasirinkti daugiau. Skaidri informacija ekrane apie padavëjo paskyrimà konkreèiai lentelei ir informacija apie uþsakymo detales leidþia lengvai priþiûrëti patalpø darbà, o sëkmingai ágyvendinant reikðmingà ponai, nebus klaidø. Dëka galimybës bendradarbiauti su kitais restorane, be kita ko, spausdintuvais, elektrinëmis svarstyklëmis ar mokëjimo terminalais, leidþiama greitai ir efektyviai atlikti darbus.Pos sistemos - tai gastronominë programinë áranga, sudaryta ið restorano paslaugø teikëjø principo, leidþianti padidinti pardavimus ir tà patá padidinti pelnà, taip pat sumaþinti veiklos sànaudas. Investicija á tokià schemà yra indëlis daugelá metø, nes ji gali bûti pleèiama, kai reikia árenginio. Taèiau yra þinoma, kad maþesnës patalpos yra ypatingi reikalavimai nei dideliø restoranø grandinë. Ir tai, kas labai svarbu, taip pat garantuoja visiðkà kiekvienos darbo rinkos kontrolæ. Ir visa kontrolë yra klientø pasitenkinimas, kuris mielai sugráð èia.