Kasos aparatai ir terminalas

Visø sutarèiø dël fiskalinës sumos pirkimas egzistuoja ne tik mûsø teisinëje & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti perkamas á fiskaliná kasos aparatà, nes PVM turi bûti saugomas nuo jo.

Snail FarmSnail Farm - Inovatyvus sraigės serumas, pašalinantis raukšles!

Pirkdami kasos aparatà individualiam verslui, ðis pirkimas atliekamas pagal specialià paslaugà, kuri ketina þaisti su mûsø kasos aparatu. Krokuvos kasos aparatai yra vieta, kur galite ásigyti visus fiskalinius árenginius, labiausiai tinkanèius konkreèiai srièiai. & nbsp; Ðios & nbsp; parduotuvës darbuotojai, ir paslauga turi teisæ paskutiná kartà pakeisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai bus ávestos atitinkamos nuostatos, pagal kurias pasikeis mokesèio suma. Tik ágaliotoji tarnyba gali atlikti bet kokius kasos pokyèius.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir gali grynaisiais pinigais, turi turëti galimybæ dirbti su sugadintu kasos aparatu. Paþeistas kasos aparatas, be abejo, turi bûti lengvai suremontuotas, nëra prasmës, kas yra þalos veiksnys, taip pat tai, kaip ði þala veikia tolimesnëje parduotuvës veikloje. Þinoma, yra, pavyzdþiui, blogas spausdintuvas, todël tik dalis teksto dedama ant kvito. Taèiau neiðsamus kvitas tikriausiai jau turi prieþastá, kodël mokesèiø inspekcija gali iðduoti já iðdavusiai bendrovei ágaliojimus!

Todël, jei matome tik kasos aparato þalà, mes neturëtume pataisyti jø paèiø. Sugadintas pinigai turëtø bûti laikinai iðbrauktas ið darbo parduotuvëje, ir imtis pinigø ið ávairiø aktyvus, ir jos nëra sëkmës - uþdaryti parduotuvæ, kol sistemai sutaisyti. Atsiþvelgiant á tai, kad kasos nepakankamumas gali sutrukdyti visà parduotuvæ darbà, pinigø paslaugos dirbti daug efektyviau, ir pasistenkite paðalinti defektus reguliariai, tai yra, per trumpiausià ámanomà laikà. Ir kai ji aptinka jokiø kasos paþeidimø, turime ne bandyti jà iðspræsti ant natûralaus vertus - skambinti paslaugø ir pasirûpina paslaugø technikas atvykus arba vairuoti sau á paslaugas grynaisiais pinigais vietoje, þinoma, po to, kai bus iðjungtas ir saugumas. Ði procedûra turëtø bûti atliekama taip pat lengvai, kaip ámanoma gedimas buvo taisomas, ir mes galime turëti atgal indëlio kasos.