Kareivinio drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo rodoma naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie nusprendë pamatyti, kà dizaineriai baigë susijusiame sezone. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë trumpiausiu momentu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik efektyviausi ir subtiliausi didþiøjø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko audinius, audiniai. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai plaèiame nërime. Juos taip pat gerbë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtingais þiedais, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po pasirodymo baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas naujai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pervestos á natûralø vaikø namà. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius draugiðkus ir ðiltus veiksmus. Jos savininkai jau daug kartø pasiûlë savo darbus aukcionui ir kaip sandorio objektas buvo netgi apsilankymas tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks parduotuviø tik geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariuose rinkiniuose.Vietinis mados þenklas yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Vienu metu ði funkcija ruoðia kolekcijas bendradarbiaudama su ðvariais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos malonës tiek, kad prieð jas pradedant, jos yra pasirengusios eilëse nuo pat ryto. Ðios kolekcijos vyksta ðioje gera diena.Dabartinës kompanijos produktus ið daugelio greitai metø vertina klientai, be to, ðalyje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ pasiekimø, kurie lemia, jog rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave