Kalita mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suplanuota ðou skaièiuojama paprasèiausia tema ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems atliekant buvo naudojami tik sàþiningi ir erdvûs audiniai, kuriø spalvos, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko medþiagas. Mûsø reporteriai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus, pagamintus tik ið nërimo. Jø susiþavëjimas taip pat buvo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams dizaineriai, be kita ko, pasiûlë mergaitëms austi skrybëlæ su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, paruoðtà ypaè dabartiniam keliui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus nustatytos kaip namø naðlaièiø namai. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius teisingus ir patrauklius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atsakë á savo gaminiø aukcionus ir, kai pardavimo objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija greitai pasieks taðkø geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø graþios nei parduotuvëse.Jûsø mados prekës þenklas yra vienas ið greièiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuolaikinëje, visø pirma geriausiose siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Dabar ði funkcija raðo kolekcijas mainais su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad iki parduotuvës steigimo jos jau rytuose yra pasirengusios ryte. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø yra populiarûs tarp klientø tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepraranda nekalbant apie gautø atlygiø galià ir patvirtina, kad produktai yra geriausios kokybës.

Princess HairPrincess Hair Geriausias natūraliai gražių plaukų būdas

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai