Kaledo eglute 7 cm

Pagrindinë Kalëdø puoðmena yra Kalëdø eglutë, todël nëra jokiø problemø. Kiekvienas, prieð Kalëdas ar Kalëdø vakarà, mes papuoðiame Kalëdø eglutæ su spalvingomis dekoracijomis, ðviesomis ir grandinëmis, mes retai uþkabiname ant tiek pyragø, ir kitø rûðiø saldainiø, kurie vëliau jauniausiems aistringai valgo. Ar kas nors susimàstë, kokia Kalëdø eglutës istorija ir kodël ji tikrai galioja Kalëdø tradicijoje?

https://varico-f.eu/lt/VaricoFix - Speciali formulë vezikliams!

Yra daug teorijø, kurios atsiranda apie tai, ið kur kilo Kalëdø eglutës tradicija. Be kitø dalykø, vadovauju, kad medþio puoðimas yra ávykis po to, kai ðvæsime mirusiøjø dienà Romoje, o tai yra Edeno medþio simbolis Edene. Bet kaþkà arèiau mûsø laikø, Martinas Liuteris buvo puiki kûgiø puoðmena prieð Kalëdas, tiesiog naudodamasis mokymais, kad puoðiant medá ryðkiomis dekoracijomis ir obuoliais simbolizuotø kaþkieno su Dievu susijungimà. Ði sistema lengvai iðplito á visà pasaulá. Galima sakyti, kad ðiandien ne tik Lenkijoje, bet ir ávairiose Europos ðalyse ir Amerikoje, Kalëdø eglutës yra apsirengusios Kalëdoms dël Vokietijos iniciatyvos.

Ðiuo metu senoji Kalëdø eglutë buvo paðalinta ið dokumentiniø segmentø ir obuoliø. Bet kokiu atveju, tik per pastaruosius 30 metø galima pastebëti, kad pasikeitë Kalëdø eglutës mados. Ðtai kodël tai buvo labai daþnas atvejis papuoðti medá su pintinëmis dekoracijomis, grandinë daþnai buvo rankomis pagaminti ádomûs popieriaus lankai, o þibintai buvo pritvirtinti specialiais klipais (kaip galite lengvai atspëti, deja, tai ne kartà buvo apie gaisro. Tada pintiniai papuoðalai egzistavo centriniu bûdu, pakeièiami baubles, imituojantys gyvûnø ar þaislø iðvaizdà, ir papildomai buvo vadinamieji angeliniai plaukai, t. Y. Kabantys sidabro ar aukso plonomis stygomis ir medvilninës vatos plytelëmis, kurios buvo planuojamos naudoti su sniegu. Dabar, kaip þinote, Kalëdø papuoðalø formø ir spalvø ávairovë neámanoma apibûdinti, kai vyrauja visi aukso, raudonos ir jaunos spalvos atspalviai, kurie yra atpaþinti su ðvenèiø dienomis.

Jau daugelá metø Kalëdø eglutës istorija ir þmonës patyrë pokyèius, susijusius su tendencijø pramonës apdaila. Taèiau tai nepasikeitë, nes nuo pirmosios Lutherio eglutës praeityje ði tradicija Kalëdø klasëje uþëmë daug vietos ir mes turime galimybæ, kad ji netrukus praeis.