Integruota produkto duomeno sistema

Pagrindinis „Comarch“ privalumas yra iðsamios sektoriø þinios, kurios vartotojams suteikiamos integruotø informaciniø sistemø vaidmenyse. Nuo pat pradþiø „Comarch“ daro átakà tobuliausiø programø ir profesionaliø paslaugø teikimui, kad jie bûtø optimaliai naudojami daþnai dirbant rangovus. Ðtai keletas pramonës ðakø, kurioms buvo sukurta komarijos programinë áranga.

bankinis„Comarch“ patentuota programinë áranga taip pat sukurta ir maþmeninei prekybai, ir verslo bankininkystei. Siûlomi sprendimai gali bûti susijæ su banko steigimu ir papildomai kitomis institucijomis, kuriø veikla yra susijusi su finansø rinka. Visi jie pasiþymi lankstumu, technologijomis ir svarbiausia - puikiu prekës þenklu taip pat ilgai.

E-komercijaElektroninës prekybos rinka gimsta labai greitai, o nuo metø iki ðiol matome dvigubà skaièiø. Pastaruoju metu statyboje atsiranda bûtinas veiksnys norint vystytis norinèioms ámonëms. Perkeliant ar pleèiant savo verslà á e. Prekybos rinkà, parduotuvë perkeliama á visiðkai kitoká lygá ir bus neribotos galimybës, áskaitant ásigyjant naujus klientus ir stiprinant esamus santykius su rangovais.

logistikosLogistikos srityje tinkamas informacijos tvarkymas yra bûtina sàlyga norint bûti biuru. Efektyvesnis reklamos ir verslo procesø srautas yra papildomas naudojant naujoviðkas informacines technologijas. Geriausios „Comarch“ siûlomos logistikos informacijos pramonës technologijos yra: elektroninis dokumentø perdavimas, dokumentø valdymas, pristatymo planavimas ir analiziø bei ataskaitø atlikimas.

Gamybos ámonëGamybos ir logistikos procesai yra pagrindinës sritys, kurias palaiko IT organizacijos gamybos biuruose, nesvarbu, ar jos gamina diskretiðkà, individualià, procesinæ ar serijinæ gamybà, tik sandëliuose ar uþsakyme.