Informacines sistemos pavyzdthiu

Daugelis mûsø kompanijø specializuojasi informaciniø sistemø pardavime ir statyboje maitinimo, vieðbuèiø ir maitinimo ástaigø valdymui. Priklausomai nuo verslo bûdo & nbsp; yra sprendimø, skirtø jaunam butui, taip pat didesniam restoranø tinklui. Rezultatai bus tarpusavyje ginèijami, priklausomai nuo to, ar mes turëtume imtis su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir greitas aptarnavimas namuose. Gastronomijos sistemos tampa vis populiaresnës. Vis maþiau ir maþiau, mes galime su gastronomijos elementu, neturinèiu jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

Vienas ið moderniausiø „nbsp;“ programø, skirtø maitinimo iðëjimui paleisti, yra POS metodas. Tikruose Lenkijos miestuose yra ágaliotø atstovø tinklas. Be to, jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paslaugà tiek Lenkijos vienetams, tiek ir tiems, kurie pagal individualià struktûrà ar franðizæ yra gastronominiø padaliniø galia visoje mûsø.

Èia pateikiamas gastronominio asmens IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Jis yra suprojektuotas taip, kad komponentai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir ástaiga vienodais pagrindais lemia didesná efektyvumà, geresnæ klientø aptarnavimo kokybæ, lengvesná ataskaitø teikimà ir vieneto skaièiavimà, neatsiþvelgiant á tai, ar yra restoranas ar restorano grandinë.

Dabartinëje iðtraukoje mes sàmoningai nesuteikiame ámonei, apie kurias programas remsimës vienam gavëjui. Tarkime, kad sprendimas yra pagrástas integruota sistema, kuri suteiks tiek padavëjo, tiek baro paslaugà, kai bus pilnas sandëlio valdymas. Priklausomai nuo ágyvendinimo, idëja gali dirbti su jutikliniu terminalu, tiek su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstykliais, kuponais ir vekseliais, fiskaliniu spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir tt Visi veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, maþame ar maþame tinkle konkreèioje vietoje, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.