Ikea mokeseio kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, kuris savo ámonëje naudoja fiskalinius kasos aparatus, kasdien kovoja su naujomis problemomis, kurias patiekia ir patys. Kaip ir bet kokia elektroninë áranga, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo defektø ir kartais sugadina. Ne ámonës savininkas þino, kad visuose taðkuose, kuriuose registruojami kasos aparatai, jis turëtø prisiminti kità prietaisà, jei ávyktø didelis gedimas.

Atsarginiø kasos aparatø nebuvimas tolesniam prekiø ar paslaugø pardavimui gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes dël to pagrindiniame sezone pardavimo laiðkas nebus sugadintas. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Ðiame laiðke ne tik visi prietaiso remonto darbai baigiami, bet ir gaunami duomenys apie kasos aparato fiskalizavimà arba keitimàsi savo mintimis. Paslaugø teikimo vietoje papildomai turi bûti unikalus numeris, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose naudojamas pinigai, adresà. Visi ðie skelbimai reikalingi sëkmingai atliekant mokesèiø patikrinimus. Visi grynieji pinigai, supaþindinti su kasa, taip pat remia specialistø tarnybos uþduotis, su kuriomis visi verslininkai, naudodami kasos aparatus, turëjo pasiraðyti sutartá. Kas toli - jûs turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie kiekvienà kasos paslaugos pakeitimà. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø veikti nepertraukiamai, o jei kasos atmintis yra pilna, nuomonë turi bûti keièiama kitam, nepamirðtant skaityti atmintá. Kasos atminties skaitymas gali egzistuoti - taip pat taisydamas, bet ir tik ágaliotasis subjektas. Be to, ðis dalykas nori bûti vykdomas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija yra mokesèiø inspekcijai, kita - verslininkui. Jame reikalaujama, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su naujais kasos aparato dokumentais - jo nebuvimas gali paskatinti pareigûnø nuobaudà.