Idsiskyraes mentorius

Kiekvienas ið mûsø kartais turi blogesnes gyvenimo akimirkas, kartais prislëgtas ar nerimauja. Daþnai tokie simboliai yra blogø ir átemptø incidentø mûsø bute rezultatas, dël kurio mes neturime jokios átakos. Mylimojo mirtis, draugo praradimas, santuokos nutraukimas, ligos, praradimas ar darbo pasikeitimas - psichikos sutrikimø sàlygos gali daug gyventi be abejonës. Tipiðka, kad, veikiant tokiems dalykams, mes jauèiame priblokðti, prislëgti ir sunkûs. Galø gale, tokia valstybë turëtø praeiti anksèiau ar vëliau, á laiko galià. Kaip sukurti, jei tai tikrai neávyksta?

Ar jauèiatës nuolat depresija ir priblokðti, blogos nuotaikos gyvena be pertraukø savaites? Ar sukuriate santykius su panaðiais asmenimis arba nepaisote savo tikslø? Atminkite, kad ne kiekviena þaizda iðgydo save. Kartais turëtume siekti profesionalios pagalbos - per paskutiná kartà mes nieko blogo. Kai neigiamø ávykiø poveikis perëmë jûsø globà, gali bûti naudinga psichikos sveikatos klinika.

Patalpoje, pavyzdþiui, psichikos sveikatos klinikoje, yra profesionalûs ir sertifikuoti gydytojai (psichologas, psichiatras, seksologas, psichoterapeutas. Galite pasitikëti jø kompetentingomis konsultacijomis ir parama ið jø. Prieðingai nei teigia bendrasis gydytojas, ðiø gydytojø pagalba nëra skirta tik moterims, kurioms yra rimta psichinë liga - prieðingai - kiekvienas, kuris ilgà laikà dalyvavo bet kurioje psichologinëje problemoje, net jei simptomai nëra labai svarbûs. Nepaisydami netinkamo gyvenimo, mes galime sukurti tokias ligas, kaip depresija ir neurozë. Jie gerokai sumaþina paciento plokðtumà ir bent jau visiðkai iðgydoma, gydymas gali bûti labai ilgas.

Svarbaus vizito á psichikos sveikatos konsultavimo centrà metu jûs aptarsite galimybæ susitikti su psichologu konsultaciniame susitikime. Toks susitikimas apima planà atlikti diagnozæ, teikti pagalbà ir nustatyti tolesnius veiksmus, kurie gali bûti, pavyzdþiui, kreipimasis á psichiatrà arba psichoterapijà terapeute.