Galvanizuoto vamzdthio atitikties deklaracija

Todël EB atitikties deklaracija yra raðytinis gamintojo (arba ágalioto atstovo pareiðkimas, kad jo rezultatas yra toks pat, kaip ir Europos Sàjungos rekomendacijose. Ði deklaracija turi veikti atskirai arba ant produktø, kuriuos aiðkiai nurodo bendrovë arba produkto kodas, arba turi skirtingà vienareikðmiðkà nuorodà. Gamintojas privalo atlikti gaminio analizæ ir atlikti bûtinus pakeitimus, kad bûtø laikomasi direktyvø reikalavimø.

https://psoriasis-cream.eu/lt/

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, gaminiams turi bûti atliekamos atitikties ávertinimo procedûros, o prireikus (nes jis atsiranda dël skirtingø taisykliø, gaminiams taip pat reikia ásigyti atitinkamus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra sukurta vykdant konkreèias veiksmø sekas. Jie ið tikrøjø vadinami moduliais ir paprastai paþymimi didþiosiomis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimas priklauso nuo gamintojo, kuris, tikëtina, atitinka jo paèiø pasitenkinimà ið direktyvos perspektyvos ir ádomus. Nesudëtingø produktø atveju sekà galima nustatyti tik ið modulio (pvz., A modulio, o paþangesniems produktams tai yra sudëtingos procedûros (pvz., Elektros skaitikliø atveju gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada uþduoèiø laikas ir rezultatai dokumentuojami. Gamintojas pateikia CE þenklà ant CE atitikties deklaracijos. Daug dëmesio, susijusi su gamintojo atitikties deklaracija, kyla dël to, kad numatoma, jog gaminys, kuriam buvo pateikti dokumentai, atitinka visus pagrindinius lûkesèius ir yra panaðus á galiojanèius teisës aktus.EB suderinamumo sutartyje turëtø bûti pateikta papildoma informacija pagal toliau pateiktà ðablonà (pagal infrastruktûros ministro 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Reglamentà dël statybos produktø atitikties deklaravimo ir jø þenklinimo konstrukcijos þenklu sistemos:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Bendrovë ir gamintojo adresas ir, jei to reikalaujama, ir jos ágaliotas Europos atstovas3. Ði atitikties deklaracija prarandama uþ visà gamintojo (arba montuotojo atsakomybæ.4. Kokia yra deklaracijos paskirtis - produkto identifikatorius, kuris leis prireikus atkurti jo istorijà - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema atitinka gerus Bendrijos teisës aktus (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas ar nuotraukas á darniuosius standartus, su kuriais susijusi deklaracija7. Prireikus turëtø bûti pateiktos ásikiðusio ir sertifikatà iðdavusio notifikuotojo asmens þinios8. Kita papildoma informacija, pavyzdþiui: vardu, kuriam buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo data ir vienodas, pozicija, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà, gaminys gali bûti paþymëtas CE þenklu. Ðio þenklo buvimas ant produkto pakuotës kalba apie tai, kad jis atitinka ES direktyvø reikalavimus. Jie sprendþia uþduotis, susijusias su sveikata ir aplinkos apsauga, naudojimo saugumu ir sprendþia, kokiø pavojø gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir jis neturi atitikties deklaracijos, jis negali bûti átrauktas á pirkimà arba iðreiðkiamas naudojimu Europos Sàjungos srityse. Informacijà saugo gamintojas arba sëkmingai, jei jis yra uþ Europos Sàjungos ribø - Europos ágaliotasis atstovas.