Gaisro gesinimas sraigtasparniu

Bandant uþgesinti gaisrus, daugelis þmoniø refleksyviai pasiekia vandená. Todël taip pat yra labiausiai paplitæs itin madingas gesinimo agentas. Taèiau gaisrininkai, prieðgaisrinës apsaugos specialistai ne visada ketina tai daryti. Gesinimo medþiagos pasirinkimas reikalingas nuo rauginimo medþiagos.

Putø gaisro gesinimasPutø ugnis gerai uþgæsta degiø skysèiø, pvz., Benzino ar alkoholio, gaisrø metu. Putos negali bûti naudojamos deginti ðarminius metalus ar elektros árenginius ir viskà, kà jis sako vandeniu. Gaisro gesinimo milteliai yra labai naudingi.Priklausomai nuo jø sudëties, jie gali bûti naudojami beveik visoms deganèioms medþiagoms uþgesinti. Gesinimo dujos, kuriø pigiausias yra anglies dioksidas, gera gesinti anglies ugná, koksà ir sierà, taip pat metalai, tokie kaip kalis, natris, kalcis, geleþis ir cinkas. Ir vanduo puikiai atlieka paprastà uþduotá, susijusià su svarbiais organiniais organais, kai naudojamas kaip medienos, popieriaus, anglies, ðiaudø.

https://neoproduct.eu/lt/make-lash-veiksmingas-budas-maksimaliai-padidinti-blakstiena/

Garo gaisro gesinimas - garai kaip gaisro gesinimo medþiagaPanaðus veiksmas kaip vanduo yra garas kaip gaisro gesinimo metodas. Tikriausiai gyvas susiejimas tais paèiais produktais. Pagrindinis skirtumas tarp garo ir vandens yra tas, kad vanduo gali bûti persodintas bet kurioje vietoje, o pora tikrai atskiruose butuose, kuriø talpa ne didesnë kaip 500 kvadratiniø metrø. Sudëtingesniuose apartamentuose garø veiksmas pasireiðkia neveiksmingu. Kad gaisrai bûtø veiksmingai uþgæsti, jums reikia ne tik þinoti apie gesinimo medþiagas, tinkamas antrajai medþiagai, bet ir jø surinkimo bei pateikimo gaisro srityje pagrindà.