Ewa drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià dalá þiûrovø, kuriems reikëjo pamatyti, kà dizaineriai sutelkë á sezonà. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou buvo sukurtas blogiausiu taðku ir viskas buvo daroma be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø kûrybai buvo naudojami tik sveiki ir malonûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais maxi sijonais, sukurtomis nërimo metu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su populiariais þiedais, puoðtomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas specialiai kitai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris planavo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus skiriamos vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai ne kartà pardavë savo pardavimus, o pardavimo vieta buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus perkama á parduotuves geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad kompanija pradeda prekybà kompiuteriais, kai atvirkðtinës kolekcijos bûtø pigios nei stacionariuose uþsakymuose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø bet kuriame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugumoje efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði funkcija turi kolekcijas, sutinkant su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos tikrai perka visà pripaþinimà, kad dar kartà prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasiruoðæ plaèiai eilëje nuo kito ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo galai jau daugelá metø buvo labai populiarûs tarp gavëjø ir pasaulyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugelio gautø pasitenkinimà ir patvirtina, kad prekës yra tinkamiausios klasës.

ValgomedValgomed - Veiksmingiausias "Hallux" korektatorius, kuris veikia nematomai!

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai ið Krokuvos