Es direktyvos alergenai

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis ateina á duomenø produktus, skirtus praktikai esant sprogimo rizikai. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie susijæ ne tik su sauga, bet ir su sveikatos apsauga. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Nagrinëjamo norminio akto nuostatø principas, ákaito lygis ir papildomai susijæs su paskutiniu, visø vertinimo procedûrø didþia dalimi priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje ðis patiekalas bus naudojamas.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos gaminys turi padaryti, kad jis bûtø priimtinas sprogioje aplinkoje. Bet kokios zonos tai reiðkia? Visø pirma èia kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva turi iðsamià kokybës paskirstymo árangà. Jis yra du ið jø. Pirmojoje dalyje yra árenginiø, kurie yra áterpiami á þemæ ir ant pavirðiø, kurie gali bûti sprogûs. Antroji dalis skirta prietaisams, kurie yra nukreipti á antrà vietà, taèiau gali egzistuoti sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai reikalavimai visiems þmonëms, þaidantiems metano / anglies dulkiø sprogimo zonose. Ir dar svarbesni reikalavimai yra lengvai surasti suderintose ribose.

Paþymëtina, kad prietaisai, priimti knygai potencialiai sprogioje aplinkoje, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti paþymëtas þenklu, kuris turëtø bûti nurodytas, matomas, nuolatinis ir paprastas.

Notifikuojanèioji ástaiga nagrinëja visà apsaugos sistemà arba tam tikrà árangà, kad uþtikrintø bendradarbiavimà su taikomomis direktyvos ðablonais ir lûkesèiais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.