Dujo sprogimo zona

ATEX - yra Europos Sàjungos informacija. Jame apibrëþiami esminiai reikalavimai, kuriuos turi atlikti kiekviena prekë, kad bûtø galima ádiegti sprogstamose vietose. Iðsamûs reikalavimai nustatomi su ðia taryba susijusiose priemonëse. Kita vertus, naujosiose valstybëse narëse galiojanèiø vidaus taisykliø tikslas gali bûti reikalavimai, kuriø nereglamentuoja nei direktyva, nei standartai.

procedûraÐie reglamentai gali bûti ne tik nesuderinami su direktyva, bet ir neturintys tinkamø lûkesèiø. Kadangi ATEX direktyva 94/9 / EC ápareigoja mus CE þenklu. Taigi kiekvienas „ATEX“ produktas, paþymëtas „Ex“ þenklu, pradþioje turëjo bûti CE þenklu paþymëtas gamintojo. A ir perduoti procedûrà arba jis galioja áprastai dalyvaujant „treèiajai ðaliai“, jei gamintojas naudoja kità modulá nei A modulis.

Reglamentø suvienodinimasKadangi nenuoseklûs ES valstybiø nariø saugos reikalavimai turëjo dideliø sunkumø tiesioginiame prekiø sraute tarp valstybiø nariø, buvo nuspræsta ðias nuostatas suderinti. Kovo 23 d. Sprogimo pavojaus vietose naudojamø prietaisø atveju, Europos Parlamentas ir Europos Sàjungos Taryba paskelbë Direktyvà 94/9 / EB ATEX, kurià pasiraðiau 2003 m. Liepos 1 d. Taip pat buvo priimta Direktyva 1999/92 / EB ATEX137, kuri taip pat buvo vadinama ATEX naudotojais. Tai susijæ su nedideliais darbo saugos reikalavimais tose srityse, kuriose galime patekti á sprogià aplinkà.Pirmoji direktyva patvirtinta jau 2003 m. Antroji direktyva buvo priimta 2003 m. Geguþës 29 d. Ûkio, meno ir socialinës politikos ministerijoje ir prasidëjo 2003 m. Liepos 25 d. 2010 m. Spalio 31 d. Ásigaliojo naujas, ið dalies pakeistas 2010 m. Liepos 8 d. profesinë higiena, susijusi su perspektyva susirasti sprogià aplinkà darbo vietoje, kuri pakeitë 2003 m. reglamentà.