Darbo higiena

Visa kompanija yra atsakinga uþ mûsø sveèiø prieþiûrà. Konkreèiai kalbant, mûsø darbe sakoma, kad projektai remiasi pavojingomis medþiagomis. Darbdavys turëtø bûti labai apsaugotas tokiomis sàlygomis dirbanèiø þmoniø sveikata ir uþdirbimas.

„Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Potvarkis dël minimaliø darbuotojø sveikatos ir saugos reikalavimø, kartu su pasiûlymu pateikti sprogià aplinkà darbo vietoje, verèia darbdavá parengti sprogimo apsaugos dokumentà. Tai neabejotinai sako tik ámonës, kuriose naudojamos degios medþiagos, galinèios sukelti sprogià aplinkà oru. Tokios medþiagos taip pat gali bûti skysèiai, dujos ir labai smulkios kietos medþiagos, t. Y. Dulkës.

Naudodamiesi pavojingomis, degiomis medþiagomis, su kuriomis darbuotojai susiduria, dalyvauja sekø skaièiumi, kad nustatytø sprogimo pavojø kelianèias patalpas. Jei jie jau yra nurodyti, jis turëtø bûti taikomas ministro ásakyme nurodytam reglamentui.

Apie tai, kokius dokumentus darbdavys turëtø parengti. Reglamento 4.4 punkte nurodoma, kad jis atitinka didelá rizikos vertinimà, susijusá su galimu sprogios aplinkos atsiradimu fone. Yra vadinamøjø „rizikos vertinimas“, kuris, inter alia, apima kitus elementus: \ t

a sprogios aplinkos tikimybë, \ tb galimà sprogios aplinkos atsiradimo laikà, \ tc gyvenimo tikimybæ ir uþdegimo ðaltiniø aktyvavimà, pvz., elektrostatiná iðkrovimà, \ td árenginiai, medþiagos ir miðiniai, kuriuos naudoja darbdavys, \ tjø bangos ir jø tarpusavio sàveika, \ te tikëtino galimo sprogimo poveikio dydá.

Taip pat svarbu atsiþvelgti á gretimus kambarius, kurie gali bûti tam tikru bûdu prijungti prie potencialiai sprogiose vietose esanèiø angø, pavyzdþiui, vëdinant. Pavojaus atveju jie nebus saugûs.

Atlikus visà rizikos vertinimà, atsakingas darbdavys egzistuoja ir kartu su, iðskyrus reglamentà, parengti sprogimo apsaugos dokumentà.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø bûti sudarytas tik ið keliø esminiø daliø, jame turi bûti turinys ir darbdavio pareiðkimai apie þmones, norinèius þodþiø. Pagrindiniai dokumento elementai: potencialiai sprogios aplinkos ir uþdegimo ðaltiniø sàraðas, sprogimø prevencijos priemoniø apraðymas, informacija apie dokumentø atnaujinimo datas, degiøjø medþiagø apraðymas, sprogimo rizikos vertinimas, galimi sprogimo scenarijai ir patvirtinamieji dokumentai. Apsaugos nuo sprogimo dokumentas taip pat turëtø turëti árenginio grafikà ir planus.

Toje vietoje, kur dokumentai yra tinkamai parengti, verta kreiptis á specialistus. Sveèiø buvimas ir sveikata yra svarbiausia ir verta naudoti garantijà, kad jie gerai ávertino rizikà.