Colposcopy kaina helsinki

Motion FreeMotion Free - Progresavimo formulė judesio sistemos efektyvumui!

Kolposkopas yra optinio árenginio kompanija, naudojama kolposkopiniame tyrime, kuris priklauso nuo gimdos kaklelio zonos, apatinës jo kanalo dalies ir makðties bei vulvos analizës. Deja, praëjusio ðimtmeèio kolposkopija buvo plaèiai nepakankamai ávertinta ir naudojama kaip subtilus ir sudëtingas tyrimas, taip pat neobjektyvus. Taèiau ðiandien galima pastebëti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniu tyrimu, kurio pasisakymas padidëjo dël precedento neturinèio vystymosi galimybës vertinant gimdos kaklelio patologijà.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti tinkamus sprendimus dël terapijos. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas ir tyrimas ðiuo metu reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Kai tik bus pasakyta, profesionalus kolposkopas suteikia ne tik pasyvø stebëjimà, bet ir gimdos kaklelio diagnozæ numatomiems neoplastiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti ar padaryti pakeitimà, kuris ið tikrøjø yra pavojingas moters sveikatai.Specialistas gydytojas, naudodamas kolposkopà, taip pat gali atlikti vulvoskopijà, t. Y. Vizualiná iðoriniø lytiniø organø patikrinimà. Ðiuolaikinës kolposkopuose naudojamos technologijos ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtinga elektronika, naudojama ðiuose optiniuose árankiuose, taip pat pantografai, leidþiantys atlikti tam tikrà daugialypá judëjimà, padarë kolposkopo tyrimà sunkiu ir uþdaromu, o tai paðalina visus ankstesnius nepatogumus. Be to, dauguma ðiø kolposkopø taip pat gali bûti aprûpinti skaitmeninëmis kameromis, kurios leidþia keisti studijø eigà arba padaryti skaitmeniná archyvavimà elektroninëse laikmenose.