Avarinis apdvietimas

Kiekvienas pastatas ir jo vieta kartu su infrastruktûros ministro ástatymu nuo 2002 m. Balandþio mën. Bûtinai turi turëti avarinio apðvietimo árenginá. Tokia ðviesa naudojama namuose staigaus elektros, gaisro ar kitø atsitiktiniø ávykiø trûkumo atveju. Santykiuose su galios centrais apðvietimas skirstomas á: centralizuotai maitinamà ir iðsklaidytà.

Tinkamas evakuacijos keliø ir avarinio apðvietimo ðaltinio þenklinimas uþtikrina þmoniø, gyvenanèiø ar paliekanèiø pastato patalpas, kur jie prarado savo áprastà elektros energijos tiekimà, saugumà.

Prietaisai, naudojami evakuacijos keliams ir avariniams marðrutams apðviesti, turi atitikti taikomus standartus, kad jø naudojimas turëtø norimà poveiká. Ðiø ðviesos ðaltiniø ðviestuvai yra pagaminti ið polikarbonato ir bendradarbiauja su baterijomis. Tokio ðviesos ðaltinio darbo laikas pageidauja nuo ádiegto elemento ir sukelia já nuo 1 iki 3 valandø. Kitas sprendimas yra gyventi naudojant lakðtinio metalo ir milteliø sistemos rastrà. Reflektoriai yra padengti aliuminiu, o jø parabolinë forma uþtikrina gerà apðvietimà. Didelio kubo talpos, didelës drëgmës, taip pat sveikesnio apdulkinimo interjeruose, pavyzdþiui, gamybos salëse, sandëliuose, tuneliuose ar dirbtuvëse, naudingi fluorescenciniai ðviestuvai. Jø vertë yra iðsamesnis IP sandarumo laipsnis.

Padëtis statybos pramonëje, taip pat ðiuolaikinës technologijos reiðkia, kad yra apribojimø ir apðvietimo moduliø. Tai tapo prieþastimi, dël kurios vis daþniau naudojami tokie árenginiai kaip LED lempos.

LED avarinis apðvietimas yra ne tik energijà taupantis, bet ir kûrybingesnis ir uþtikrina ilgesná garantiná laikotarpá, kad jø veikimas veiktø be rûpesèiø. Jis atlieka visus klientø norus ir pasitikëjimà, kurie galvoja apie gerà statybinæ árangà, panaðià á mûsø standartus.