Asmenines kontroles sistema

Kai kurios darbo sàlygos gali kelti labai tikëtinà pavojingø sprogimø pavojø, kuris kelia grësmæ ne þmogaus gyvybei, bet ir daugiau ir didþiulæ rizikà Lenkijos gamtinei aplinkai. Pavojingø protrûkiø rizikos maþinimo plane Europos Sàjunga ávedë specialià direktyvà, skirtà Atex, kurios uþduotys buvo nuo 2003 m. Birþelio mën.

„Atex“ („Atmosphere Ecplosible“ ið tikrøjø yra du labai svarbûs principai, kuriais siekiama apsaugoti nuo sprogimo. Pirmoji ið paskutiniøjø direktyvø yra 94/9 / EB - ATEX 100a, ty speciali direktyva, susijusi su visais ávairiø kontrolës, reguliavimo ir apsaugos árangos pateikimo á rinkà reikalavimais. Direktyvoje taip pat aptariami visø prietaisø ir ðiuolaikiniø valdymo sistemø reikalavimai, skirti dirbti ðalyse, kuriose kyla grësmë.

1999/92 / EB - ATEX 137 taip, kad pakeitus antràjà direktyvà, kuri yra labai svarbi paèiø darbuotojø atþvilgiu, kuriems reikia kasdien dirbti savo orumà nukentëjusioje vietovëje. Ðios tarybos nuostatai didele dalimi susijæ su visø darbuotojø, dirbanèiø pavojaus zonoje, sauga ir sveikata.

Mûsø rinkoje vis dar yra daug ámoniø, kurios siûlo profesionalø ATEX mokymà, todël þmonës, kuriems reikia daugiau suþinoti apie visà informacijà apie gaisrà, gali uþsiregistruoti visapusiðkai mokyti. Tokie kursai yra puikus sprendimas ir netgi bûtinybë þmonëms, kurie þaidþia ant sprogstamøjø pavirðiø. Atliekant ATEX mokymà, taip pat rekomenduojama PN-EN 60079-17, kurioje aptariami visø Ex zonø darbuotojø reikalavimai. Taip pat reikëtø paminëti, kad ATEX mokymas negali pakeisti pirmosios pagalbos kursø, kurie turëtø bûti sukurti atskirai. Verta ieðkoti tokiø mokymo ámoniø, kurios savo pajëgumais yra ne tik ATEX mokymai, bet ir pirmosios pagalbos vertimai.

Atitikimas ATEX direktyvoms yra plataus masto ir suteikia daug naudos. Esant ðiai progai svarbi, mes uþtikriname didelá saugumà privaèioje namø padëtyje, o svarbiausia, kad mes laikomës ástatymø, kad mûsø prekës þenklas nepatektø á nereikalingas finansines sankcijas. Ði informacija padës mums sumaþinti ekonominius nuostolius, kylanèius ið galimø mûsø prietaisø grësmiø ir gedimø. Ðiø gairiø ávedimas taip pat yra puikus bûdas moterims, kurios priklauso nuo sveikatos ir saugos tarnybø, taip pat nuo jø atsakingø þmoniø.