Apskaitos uk

Jei esate verslininkas, kuris atlieka mûsø smulkøjá verslà, tuo paèiu metu esate vienintelë ámonë vienoje ponia kaip þmogus, bosas ir buhalteris, tai puikus sprendimas jums. Jau kelerius metus ámonës kruopðèiai tikrino, atidarë ir tobulino programas, kurios padeda iðlaikyti ámonës, dalyvaujanèios realiame sektoriuje, sàskaitas.

https://fit-ray.eu/lt/

Þinoma, didþiulë naujojo programos naujovë, kurioje pristatyta daug darbø, lengviau uþduoèiø juosta ir, svarbiausia, atliekama lenkø kalba, áraðyta á bendrà Lenkijos apskaitos standartø standartà. Mes kalbame apie „enova365“ programà, kuri nuo metø padeda tûkstanèiams verslininkø, kad nereikëtø daug valandø praleisti áprastomis ir monotoninëmis pareigomis. Vietoj to, yra tendencija investuoti á programinæ árangà, kurios nepakanka padëti jiems atlikti savo pareigas, ir, svarbiausia, moko apskaitos pagrindus, kai tokios þinios mokyklose per metus perkamos. Jei bijote, kad dirbate nedidelëje vietoje ir niekas ið pradþiø nepadës jums palikti, arba jûs paliksite vieni, todël jûs klystate, nes ágaliotasis Enova partneris yra gaunamas dideliø miestø grupëse. Yra daug jø, viskas, kà jums reikia padaryti, tai skambinti arba atvykti á toká biurà ir papraðyti pagalbos. Pasitenkinimo garantija ne tik paèiam produktui, bet ir paslaugø padëèiai bei paslaugoms, kurios atskirais atvejais atskleidþia save neákainojama.Bûdami enova, galite tikëti, kad jis kelis kartus pagerins savo apskaitos ásipareigojimus ir sutrumpins laikà, kurá skiriate ðiai neapykantai bûtinybei. Investuojant á ðià programà taip pat dëmesys sutelkiamas á taupymà, nes jums nereikia turëti buhalterio, o jei jûs jo nenaudojote, praëjusá sezonà, kurá iðsaugojote, galite naudoti, pavyzdþiui, mûsø ámonës plëtrai.